1% podatku

 

MY POMAGAMY INNYM, POMÓŻ NAM!

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu jest organizacją pożytku publicznego (Możesz to sprawdzić tutaj)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na nasze konto w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej – 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia?                        

1. Wystarczy, że klikniesz w banner poniżej, by przejść do rozliczenia online z naszym KRS

1_pitax_przekaz_jeden_procent

2. Najpierw należy obliczyć swój podatek należny urzędowi skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od kwoty podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT za 2004 rok (PIT -36 lub PIT-37) w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajdziemy rubrykę „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” (dla PIT-36 jest to pozycja nr 181, dla PIT-37 jest to pozycja 111). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1% (tylko pełne złote, pomijając grosze). 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 180, dla PIT-37 z pozycji nr 110.

Następnie trzeba udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty – w wysokości obliczonego 1% podatku – na konto naszego Stowarzyszenia. Na dowodzie wpłaty muszą być następujące dane:

1. imię i nazwisko oraz adres wpłacającego,

2. kwota dokonanej wpłaty,

3. nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata, czyli „Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu”

4. Numer konta naszego Stowarzyszenia:

04 1020 5242 0000 2902 0121 9047

Pokwitowanie wpłaty należy zachować – w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony urzędu skarbowego. Jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku, to urząd skarbowy zwróci nam odliczony 1% kwoty podatku.

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP