Co to jest mobbing? Na czym polega mediacja?

Mobbing

Zgodnie z kodeksem pracy (art.94.3) mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników”. Zgodnie z przepisami każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, albo który z powodu mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może dochodzić odszkodowania od pracodawcy.

 

Mediacja

Regulacje dotyczące mediacji można znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego (art.183). Zgodnie z przepisami mediacja jest dobrowolna, a postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediację można prowadzić w toku sprawy lub przed jej wszczęciem. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzonej sprawie, ma również obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które zdobył w trakcie prowadzenia mediacji. Jeśli strony zawrą ugodę przed mediatorem, sąd – na wniosek strony – przeprowadza postępowanie zatwierdzające ugodę i co ważne, taka zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Warunek: ugoda nie może być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.