Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu?

Uwagi ogólne o pisaniu pozwu

Pozew do sądu powinien zawierać następujące informacje:

 1. Oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;
 2. Oznaczenie powoda (czyli osoby składającej pozew)      – imiona i nazwisko, zajmowane stanowisko lub wykonywany zawód, adres;
 3. Oznaczenie strony pozwanej (pracodawcy): pełna      nazwa i adres;
 4. Miejscowość i data napisania pozwu;
 5. Wartość przedmiotu sporu;
 6. Oznaczenie rodzaju pisma, np. pozew o      odszkodowanie za stosowanie mobbingu (molestowanie w pracy);
 7. Treść (osnowę) wniosku, czyli dokładnie określone      żądanie, np. kwota odszkodowania;
 8. Uzasadnienie, czyli opis faktów, zdarzeń,      okoliczności i dowody na ich poparcie;
 9. Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej      wykonalności (tylko w przypadku, gdy powód domaga się od pracodawcy      odszkodowania przekraczającego kwotę jego jednomiesięcznego      wynagrodzenia),
 10. Wniosek o powołanie świadków;
 11. Podpis powoda;
 12. Wykaz załączników.

Pozew może być skierowany do sądu pracy odpowiedniego dla miejsca zamieszkania powoda lub siedziby pracodawcy.

Sprawy o mobbing wnosimy przeciwko pracodawcy, a nie przeciwko osobie (osobom) stosującej mobbing (mobberowi).

Sądy pracy są wydzielonymi wydziałami sądów rejonowych. Powód musi najpierw ustalić, adres sądu rejonowego o odpowiedniej właściwości miejscowej.

Pozew składa się w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej).

Roszczenia ze stosunku pracy dla pracownika ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, co oznacza, że o odszkodowanie za stosowanie mobbingu można żądać od pracodawcy również za okres wcześniejszy od wprowadzenia przepisów o molestowaniu w pracy, tj, za okres sprzed 1 stycznia 2004.

W kilku sprawach określono inne terminy na dokonanie czynności prawnych:

- do 7 dni, w przypadku żądania uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia na piśmie,

- do 14 dni, w przypadku żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania za bezprawne lub bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy.

W wyjątkowych przypadkach, gdy powyższe terminy nie zostały dochowane z przyczyn leżących po stronie pracownika, uniemożliwiających mu złożenie pozwu lub ustanowienia pełnomocnictwa, np. utrata przytomności, nieobecność w kraju itp., pracownik może wnieść pismo do sądu o przywrócenie terminu do dokonania czynności prawnych.

Postępowanie przed sądem w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych nawet w przypadku przegranej w sądzie przez pracownika z tym, że w przypadkach szczególnych wymienionych w art. 263 §3 Kodeksu Pracy oraz art. 463 §2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pracownik może być zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych poniesionych przez zakład pracy.

Literatura: Andrzej Świątkowski, Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1994

 

 

Wzór pozwu:

Wrocław, dnia ………….

 

Do

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

we Wrocławiu

ul. Podwale 30

50-950 Wrocław

 

Powód: Jan Kowalski, nauczyciel, zam. ul. Lipna

5/43, 55-200 Wrocław.

Pozwany: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Prosta 1/3, 1-3,

50-350 Wrocław

 

Wartość przedmiotu sporu: 20 000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych

POZEW

o odszkodowanie z tytułu nieprzeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy

Wnoszę o:

 1. ustalenie, że w miejscu pracy stosowany był      mobbing wobec mnie;
 2. uznanie, że strona pozwana nie przeciwdziałała      stosowaniu wobec mnie mobbingu, czym naruszyła Art. 943.      § 1 Kodeksu Pracy,
 3. zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na      moją rzecz w kwocie 20 000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych na podstawie      Art. 943 §3 i 4 k.p.
 4. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej      wykonalności;
 5. wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w      art. 339 §1 k.p.c.

Ponadto wnoszę o powołanie na świadka następującej osoby:

Agnieszka Wiarygodna, zam. przy ul. Grodzkiej 5/3, 56-875 Wrocław.

Załączniki: 1. odpis dyplomu nauczyciela dyplomowanego,

2. dyplom ukończenia studiów wyższych

3. świadectwa ukończenia kursów nauczycielskich,

4. zeznanie rodziców z dnia 23.10.2004 r.

5. notatki poświadczone przez sekretariat Szkoły

6. wykaz osiągnięć zawodowych za 2004 rok

7. akt mianowania na stanowisko nauczyciela

8. skarga do dyrektora Zespołu Szkół

U z a s a d n i e n i e

Jestem nauczycielem zatrudnionym przez stronę pozwaną na podstawie mianowania od 1 września 2000 roku.

Dowód: akt mianowania.

Mam odpowiednie kwalifikacje nauczyciela.

Dowód: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom nadania tytułu nauczyciela dyplomowanego, zaświadczenia o ukończonych kursach.

Mam duże osiągnięcia zawodowe. Uczniowie, których uczyłem, zdobywali pierwsze nagrody na olimpiadach.

Dowód: wykaz dyplomów uzyskanych na olimpiadach przez uczniów.

Od roku zastępca dyrektora p. Krzysztof Toksyczny – mój bezpośredni przełożony – systematycznie podważał publicznie moje kwalifikacje zawodowe. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przeciwstawił się przyznaniu mi nagrody za wzorowe prowadzenie lekcji z matematyki, ponieważ jego zdaniem nie znam się na matematyce.

Dowód: zeznanie świadka, przewodniczącej Koła ZNP w mojej szkole p. Agnieszki Wiarygodnej

Na osobności w rozmowie ze mną także wielokrotnie podważał moje kwalifikacje, używając przy tym złośliwych uwag pod moim adresem w rodzaju „Pan nadaje się tylko do sprzątania klas szkolnych, a nie do prowadzenia lekcji”.

Dowód:

Notatki sporządzone przeze mnie i poświadczone przez sekretariat szkoły z dnia: 12.04.2003, 23.06.2003, 5.09.2003, 10.10.2003, 4.02.2004, 5.03.2004, 5.11.2004.

Publicznie powiedział, że nie nadaję się na nauczyciela, ponieważ mój ojciec był chory psychicznie.

Dowód: zeznanie podpisane przez rodziców podczas wywiadówki w dniu 23.10.2004.

W sprawie złego traktowania mnie w pracy złożyłem skargę na vice-dyrektora do dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych p. Antoniego Obojętnego, która pozostała bez odpowiedzi.

Dowód: Skarga z dnia 25.10.2004 roku.

Z powodu sporów z zastępcą dyrektora K. Toksycznym wielokrotnie musiałem korzystać ze zwolnienia chorobowego.

Dowód; wykaz zwolnień chorobowych, zaświadczenie lekarza psychiatry.

Koszt leków przypisanych w 2004 roku na recepty z powodu stresów w pracy wyniósł 673,67 złotych.

Dowód: wydruki z aptek.

Poza tym poniosłem liczne straty moralne w postaci stresu, podważenia mojej reputacji zawodowej wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, nie otrzymałem należnej mi nagrody w kwocie 7000,- zł za 2004 rok, mimo ze spełniłem wszystkie kryteria jej otrzymania.

Dowód: regulamin nagród, wykaz moich osiągnięć zawodowych.

Dyrekcja Zespołu Szkół stworzyła tak nieprzychylną atmosferę wokół mnie, że inni nauczyciele w szkole, bojąc się dyrekcji, unikają kontaktów ze mną. Na podstawie fałszywej opinii o mnie pozbawiono mnie prowadzenia funkcji wychowawcy klasy, powierzono mi prowadzenie lekcji z historii, pomimo że jestem nauczycielem matematyki. Wszystko to razem jest dla mnie bardzo stresujące. Stworzona atmosfera w pracy przyczynia się do rozstroju mojego zdrowia, niekorzystnie wpływa także na moją rodzinę. Z powodu złego traktowania mnie w pracy, podważenia mojej reputacji zawodowej i powierzenia mi pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami nie jestem w stanie skutecznie pracować jako nauczyciel.

Własnoręczny podpis: (Jan Kowalski)

(Poradę i wzór pozwu opracował Tadeusz Stalewski)